Personeel

De kosten van personeel vallen hoger uit door Cao-ontwikkelingen, stijging van de pensioenpremies en invoering van het Individueel Keuze Budget. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor het inhuren van personeel. Vertrekkende personeelsleden en interne verschuivingen leiden tot tijdelijke bezettingsproblemen. Hiervoor is tijdelijk extern ingehuurd. Het nadeel komt uit op € 300.000,-.

Daarnaast was rekening gehouden met € 60.000 aan kosten om mobiliteit verder te stimuleren de middelen hiervoor zouden worden onttrokken aan de reserve. Hiervoor zijn geen kosten gemaakt en heeft er geen onttrekking plaatsgevonden.

 

Investeringen

Door het afsluiten van een nieuwe langlopende lening zijn de rentekosten € 20.000,- hoger uitgevallen.

Bedrijfsvoering

De kosten voor ondersteunende diensten vallen € 350.000 mee. Dit resultaat is als volgt te verklaren:

  • Voor dienstverlening aan derden ontvangt VRD € 45.000,- extra aan vergoedingen.

  • Kosten voor de invoering van het nieuwe financiële systeem vallen € 140.000,- lager uit.

  • De kosten voor huisvesting van de hoofdgebouwen vallen lager uit door onder meer meevallende energieafrekeningen € 20.000,-.

  • In de begroting was uitgegaan van een onttrekking van de reserve van € 355.000. De feitelijk kosten waren € 210.000,-. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 145.000,-. 

Bedrijfsvoering
 
Financiën Bedrijfsvoering
Samenvatting
Organisatie ontwikkeling
Moderne processen
Kennis is kracht
Personeel
Veilig Publieke Taak
Huisvesting
Financiën
Meer weergeven

© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW