© 2018 Veiligheidsregio Drenthe. Created by StudioTW

De kosten van het programma Brandweerzorg vallen in 2017

€ 95.000,- nadeliger uit dan begroot. Grootste afwijkingen zijn:

  • kosten oefenen ultimo 2017 € 130.000,- voordeel,  beschikbaarheid vrijwilligers en besparing op externe kosten.

  • Vervanging van brandbestrijdingsvoertuigen loopt vertraging op en daardoor geen opbrengst oude voertuigen  € 80.000,- nadeel.

  • kostenverhoging door Cao-ontwikkelingen € 30.000,- nadeel.

  • kosten van vrijwilligers door sneller verloop € 115.000,- nadeel

 

De kosten van het programma Multi komen tot een voordeel van

€ 45.000,-, omdat veel werkzaamheden in eigen beheer zijn opgepakt.

 

De kosten van het programma GHOR laten een voordeel zien van

€ 20.000,-.

 

De kosten van het programma Bedrijfsvoering vallen € 87.500,- voordeliger uit.

Resultaat

Grootste afwijkingen zijn:

  • De kosten van personeel vallen hoger uit door autonome ontwikkelingen, stijging van de cao, pensioenpremies en invoering van het Individueel Keuze Budget. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor het inhuren van personeel. Het nadeel komt uit op € 240.000,-. 

  • Doorbelasting van dienstverlening aan derden levert een voordeel op van € 45.000,-. 

  • Kosten invoering nieuwe financiële systeem leiden tot een voordeel van € 140.000,-.

  • Frictiekosten regionalisering vallen lager uit, daardoor een voordeel van € 145.000,-.

Door compensatie van loon- en prijsstijgingen in de BDuR en een aantal incidentele afrekeningen over voorgaande jaren ontstaat een voordeel van € 80.000,- bij de algemene dekkingsmiddelen.

 

In de begroting is uitgegaan van een onttrekking aan de reserves van € 446.000,-, de feitelijke kosten waren € 225.000,- lager.

Financiën
 
Samenvatting
Resultaat
Balans
Reserves en voorziening
Investeringen
Kasstroom
Meer weergeven